SZENT IMRE PLÉBÁNIA
 
 

Szent Imre Karizmatikus Közösség

Sopronban 1991 őszén, a Szent György Plébánián Bindes Ferenc atya vezetésével Szentlélek Szeminárium indult. (Ez a néhány hónapos Szeminárium évente ismétlődött.) A Szemináriumra jelentkezők arra kaptak belső meghívást, hogy még szorosabb kapcsolatot keressenek a Szentlélek Úristennel és Őáltala Jézus Krisztussal, továbbá Velük, Jézus útján haladva a mennyei Atyához. A Szeminárium végén a küldetésük, hogy ezt a fellobbanó Lángot ki-ki a maga módján, a saját környezetében, a helyi egyházközségében lobogtassa, égesse tovább. - Így alakult meg 1994 őszén Lajtai Kriszta vezetésével a mi kis Karizmatikus Közösségünk. Eleinte a Szent György templomban voltak az összejöveteleink. A Szent Imre templom felszentelése után (1997.08.20.), Turner Lajos atya beleegyezésével, már itt a templom hittantermében találkozhattunk. Ettől kezdve a csoportunkat Dankó Tiborné, Rita vezette. Az évek során, akik az Egyházközségünkből elvégezték ezt a Szentlélek Szemináriumot hozzánk csatlakoztak, sőt, vannak, akik más Egyházközségből is jöttek közénk. Most a közösségünk létszáma: 18 fő.

Közösségünk hitélete a következő: Előre meghatározott, éves program szerint három hetente találkozunk: hétfőn este fél hatkor a Szent Imre templom kápolnájában. Hat óráig (a fél óra gyülekezési idő alatt) imádkozunk, karizmatikus és egyházi énekeket énekelünk, majd bemegyünk a hittanterembe. – Mindig örültünk és örülünk, ha az összejöveteleinket a Lajos atya és Kálmán Imre atya, a jelenlétével és lelkipásztori kiegészítéseivel tökéletesíti.

A hittanteremben történik a közösség lelki foglalkozása. Ez – első időben - azt jelentette, hogy mindenki, az éves programban meghatározott napon, az őt legjobban megragadó hittételt vagy lelkiségi gondolatot, olvasmányt hozott. Ezt felolvasás vagy előadás formájában elénk tárta. Így történt, hogy olyan kérdéskörök is elénk  kerültek, amelyek kibontakozóan ritkán képezik a szentbeszédek részét. Például: a./ egy-egy szent élete, b./ az őrangyalok léte, szerepe, c./ az imádság fajtái, stb.
Most, az egyik közösségi tag javaslatára „Forrai Botond OSB: Újra és újra a Szentlélekben” című könyvet vesszük. Fokozatosan egy-egy szakaszt olvasva és azt átelmélkedve haladunk. Megbeszéljük a hallottakat, majd a gyertyafény mellett – egy rózsafüzér körbe adásával – a saját szavainkkal imádságot mondunk. Ezután még külön imádkozunk azért a személyért vagy körülményért, aki nehézségét vagy pillanatnyi fájdalmát, megpróbáltatását valamelyikünk – imádságot kérve - elénk hozza.

Közösségünk által szervezett egyéb események:

  1. A Szentségimádási napokon közösségünk szervezetten, egy-egy szentségimádási órát tart a Szent Imre templomban. Ezek: Szent József hetében (a vasárnapi szentségimádás keretében) és október 8-án Magyarok Nagyasszonya ünnepén.
  2. Évente külön is megünnepeljük Karácsony örömét, de az utóbbi időben már közös ünneplésre hívtuk az Egyházközség idős híveit is.
  3. Pünkösdre – a városi Karizmatikus Közösségekkel együtt - imakilenceddel készülünk.
  4. Lajos atya engedélyével a plébánián különböző „Lelki napok” is megrendezésre kerültek. Ezeken a soproni és a környékbeli karizmatikus közösségek tagjai is részt vettek. Pl. 2009. okt. 10.: Lelki Nap Zakariás atyával (India); 2010. szept. 11.: Gyógyító Lelki Nap a Budaörsi Siloé Közösséggel; 2011. szept. 10-én a csongrádi Agapé Közösség buzdított minket.
  5. Közös, belföldi zarándokutakat szerveztünk. Ezekre Egyházközségünk bármely tagja is jelentkezhetett: Pl.: 2008-ban Kőszegre, 2010-ben Rönök, Szentgotthárd, Rábekethely, Güssing és Mária Weinberg helységekbe.

Közösségünk közös imája az az imádáság, amelyet az Úr Jézus kért:

Lábunk együtt járjon. Kezünk együtt gyűjtsön.
Szívünk együtt dobbanjon. Bensőnk együtt érezzen.
Elménk gondolata egy legyen.
Fülünk együtt figyeljen a csöndességre.
Szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon.
Ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért. Amen.


Sopron, 2011.november 11.
             Domokos Etelka